Bestil din oversættelse online 24/7

Upload dit dokument eller din tekst, og bestil her.

Har du brug for hjælp eller rådgivning?

Kontakt os på e-mail, så hjælper vi meget gerne.

Generelle forretningsbetingelser for oversættelsesydelser

A Generelt

1. Om The Translator Group/Prologic GmbH

Med henblik på disse generelle forretningsbetingelser omfatter The Translator Group, i det følgende betegnet som TTG, forretningsenhederne The Native Translator, The Business Translator og The Lowcost Translator, hvormed en kunde indgår en ordreaftale.

2. Anvendelse

Disse generelle forretningsbetingelser gælder for alle ordreafgivelser for oversættelser og/eller dermed forbundne tjenesteydelser, medmindre andet er skriftligt aftalt eller lovmæssigt foreskrevet.

B Ordrer

1. Modtagelse af ordrer

Der indgås en ordreaftale, hvis kunden accepterer det prisoverslag, som angives af TTG for en ordre, eller hvis parterne indgår en konkret aftale. I det omfang, en ordre påbegyndes eller gennemføres uden skriftlig aftale eller ordrebekræftelse, gælder de pågældende dele af disse generelle forretningsbetingelser. 

TTG forbeholder sig ret til at afvise en ordre, hvis TTG mener, at ordren indeholder en strafferetlig komponent, eller hvis typen af ordren generelt overtræder TTG's Code of Conduct. TTG forbeholder sig desuden ret til at afvise en ordre, hvis kunden ikke opfylder TTG's generelle betalingsretningslinjer. 

2. Udførelse og grundlag for en ordre

TTG's arbejde udføres med præcision og omhu af kompetente medarbejdere og i overensstemmelse med ordreaftalen, som de to parter har indgået. TTG overholder branchens gældende regler for god praksis. Medmindre andet er aftalt mellem TTG og kunden, anvender TTG de metoder og standarder, som er relevante for virksomhedens arbejde. 

Kunden skal stille det materiale, som er nødvendigt for at udføre ordren i henhold til ordreaftalen, til rådighed for TTG, mens TTG skal informere kunden, hvis der mangler dele af det nødvendige materiale. Hvis TTG ikke modtager det fuldstændige materiale fra kunden, har TTG krav på en udsættelse af leveringsdatoen og en eventuel erstatning for yderligere påløbne omkostninger. Hvis manglen på det nødvendige materiale vanskeliggør udførelsen af ordren væsentligt for TTG, har TTG ret til at afslutte ordren med øjeblikkelig virkning, idet TTG har krav på erstatning fra kunden for det udførte arbejde på tidspunktet for afslutning af ordren, for omkostninger til afslutning af ordren og for tab af indtægter. 

3. Leveringsbetingelser

Leveringsbetingelserne aftales i forbindelse med hver enkelt ordre.

4. Forsinket levering

Hvis der opstår en forsinket levering fra TTG's side, som ikke skyldes kunden, og en sådan forsinket levering ikke accepteres af kunden, får kunden en erstatning for den forsinket leverede del af leveringen på op til 4 % af den forsinkede del af leveringen pr. uge eller et maksimalt beløb på 10 % af den samlede bestillingsværdi. Hvis en forsinket levering berettiger kunden til det maksimale erstatningsbeløb, har kunden ret til at opsige den forsinkede del af ordren. Hvis kunden beslutter sig for at opsige den forsinkede del af ordren, forfalder der ikke nogen anden erstatning til betaling end den her angivne. 

Hvis en forsinket levering fra TTG's side betragtes som væsentlig på baggrund af ordrens volumen og hyppighed, har kunden ret til at opsige ordren med øjeblikkelig virkning, og hvis det er relevant, hæfter kunden for betaling af de færdiggjorte dele af ordren med et fradrag på den her specificerede erstatning. Ved en forsinket levering fra TTG's side finder yderligere bøder ikke anvendelse. 

5. Ansvar ved fejl eller mangler

TTG hæfter for enhver fejl eller mangel, som opstår ved udførelse af ordren, og som ikke er af uvæsentlig betydning for kunden, medmindre fejlen eller manglen er forårsaget af en fejl eller mangel i det originale materiale, som kunden har fremsendt, eller af et andet forhold, som forårsages af kunden. I tilfælde af en fejl eller mangel, som opstår ved tilvejebringelse af ydelsen fra TTG, skal en sådan fejl eller mangel rettes for TTG's regning. 

Hvis kunden reklamerer over en levering, skal kunden indsende sin reklamation inden for fjorten (14) dage fra leveringsdatoen. TTG forbeholder sig ret til at kræve betaling i henhold til den gældende prisliste for enhver ændring, som skal gennemføres på grund af en reklamation indsendt efter denne periode. En ændring, som skal gennemføres på grund af en reklamation, som indsendes mere end tres (60) dage efter leveringen, gælder altid for at være en ny ordre og behandles tilsvarende. 

6. Fortrolighed

Fortrolige dokumenter og filer, som stilles til rådighed for TTG i forbindelse med en ordre, behandles strengt fortroligt og offentliggøres ikke overfor tredjemand uden samtykke fra kunden, med undtagelse af TTG's medarbejdere eller TTG's bemyndigede rådgivere. TTG skal sikre, at alle relevante medarbejdere og rådgivere har underskrevet en fortrolighedserklæring overfor TTG med samme virkning. Begrebet fortrolig information betyder ikke information, som allerede er almindeligt kendt eller bliver det i fremtiden, eller som TTG får på alle andre måder (uden henvisning til ordren).

Hvis kunden ikke skriftligt har bedt TTG om, at TTG skal anvende en specifik, alternativ leveringsmetode, overtræder TTG ikke den ovenfor angivne fortrolighedsklausul, hvis ordren leveres til kunden med den samme leveringsmåde, som kunden har brugt til at levere det originale dokument og de forbundne materialer til TTG.

7. Ejendomsret og brugsret til slutproduktet

Ordrens slutprodukt, som sendes til kunden, er kundens ejendom med henblik på kundens ubegrænsede brug under forudsætning af, at TTG har modtaget den fuldstændige betaling. TTG har dog ret til at råde frit over og bruge glossarer og Translation Memories, som er udarbejdet i forbindelse med ordren. 

C Pris

1. Ordrepris

Prisen for en oversættelse aftales på grundlag af individuelle ordrer baseret på antal ord, sprogkombination, kompleksitet og nødvendige ekstra services, som f.eks. DTP.

2. Ændringer og tilføjelser

a) Hvis kunden beder om at gennemføre en ændring af den aftalte tidsplan, er TTG berettiget til at fakturere kunden i henhold til gældende prisliste for det ekstra arbejde, som en sådan ændring medfører.

b) Hvis kunden vil have foretaget en ekstra ændring på ordren, er TTG berettiget til at fakturere en merpris ud over den aftalte pris. En sådan ændring omfatter tilføjelsen af supplerende klausuler. Merprisen faktureres i henhold til gældende prisliste, idet TTG skal opdatere den pågældende leveringsbetingelse og prisen i henhold til den udførte ændring. 

3. Opsigelse

Kunden er berettiget til at opsige en ordre før levering på den betingelse, at kunden erstatter tjenesteudbyderen TTG for det arbejde, som er udført før meddelelse af opsigelsen, for omkostningerne til afslutning af ordren og for tab af indtægter.  

4. Moms

Prisen, som anføres i ordreaftalen, eller prisen i prisoverslaget fra TTG indeholder ikke moms, medmindre der er tale om en ordre til en privatperson.

5. Betalingsbetingelser

TTG stiller en faktura til rådighed for kunden ved afslutning af ordren og efter gennemført kreditvurdering. Alle fakturaer skal betales inden for ti (10) dage fra fakturadato. Renter af overforfaldne betalinger beregnes med 8 % pr. år. 

TTG har på grundlag af ordre- eller kundetypen ret til at kræve, at der udstedes en månedlig faktura eller en forudbetalingsfaktura, hvis dette forekommer nødvendigt for TTG. I tilfælde af en månedlig faktura beregner TTG arbejdet, som er udført i løbet af hele måneden, i form af et samlet månedsregnskab, hvor alle ordrepriser sammenfattes til en samlet pris.

I tilfælde af en forudbetalingsfaktura faktureres 30 % af den aftalte eller anslåede samlede pris på tidspunktet for ordremodtagelse. Hvis en ordre indeholder en række delleveringer, udsteder TTG kun en forudbetalingsfaktura, hvis værdien af en eller flere delleveringer overstiger 5.000 EUR, og den forventede leveringstid er mere end tredive (30) dage. Fakturabeløbet beregnes i dette tilfælde på grundlag af delleveringens aftalte eller anslåede pris. 

6. Overforfaldne betalinger

TTG er berettiget til at opsige ordren i tilfælde af en forsinket betaling fra kunden, som er betydelig for TTG. TTG har desuden ret til at kræve skadeserstatning fra kunden for det arbejde, som er udført indtil opsigelsesdatoen, og for omkostninger til afslutning af ordren samt tab af indtægter.  

D Andre forretningsbetingelser

1. Retskrænkelser

TTG hæfter for, at de af TTG udbudte tjenesteydelser ikke krænker andre virksomheders rettigheder, som f.eks. patentrettigheder, rettigheder til varemærkenavne eller ophavsrettigheder. Dette gælder under forudsætning af, at det materiale, som fremsendes til TTG, og som danner grundlag for de af TTG udbudte tjenesteydelser, for så vidt ikke krænker andre virksomheders rettigheder, som f.eks. patentrettigheder, rettigheder til varemærkenavne eller ophavsrettigheder. Kunden hæfter for at sikre, at det materiale, som fremsendes til TTG, og den efterfølgende håndtering af materialet ikke krænker en anden virksomheds intellektuelle ejendomsrettigheder. Kunden skal holde TTG skadesløs for samtlige krav fra tredjemand, som gøres gældende i forbindelse med den ordre, som udføres af TTG på vegne af kunden. 

2. Begrænset ansvar

Bortset fra disse generelle forretningsbetingelser kan kunden ikke rejse krav mod TTG i forbindelse med en ordre. Kunden har ikke krav på erstatning for produktionstab, tab af indtægter eller andre indirekte skader, og TTG hæfter under ingen omstændigheder for skader i forbindelse med en erstatningsbetaling til tredjemand. Med hensyn til levering af en ordre på elektronisk vis kan TTG ikke gøres ansvarlig for skader, som er forårsaget af en såkaldt computervirus, eller for andre problemer, som TTG ikke har kontrol over. Derudover afviser TTG ethvert ansvar i forbindelse med et problem, som opstår som følge af kundens brug af ordrens slutresultat, eller som vedrører det tekniske udstyr eller den software, som anvendes af kunden eller en anden virksomhed. TTG's ansvar og TTG's underleverandørers ansvar er begrænset til et beløb, som svarer til ordrens aftalte, samlede værdi.

For at få ret til erstatning skal alle skadeserstatningskrav skriftligt sendes til TTG, så snart skaden er blevet opdaget og senest 90 dage efter færdiggørelse af ordren.

3. Force majeure

TTG påtager sig ikke ansvar for skader som følge af en forsinket levering af en ordre fra TTG's eller TTG's underleverandørers side, hvis dette sker på grund af uforudsigelige omstændigheder, som TTG eller TTG's underleverandører ikke har kontrol over. Sådanne uforudsigelige omstændigheder omfatter, men er ikke begrænset til sygdom, brand, lynnedslag, naturkatastrofer, strejke, boykot, arbejdskamp, krig, mobilisering eller uventet indkaldelse til militærtjeneste, begrænsninger af valutaveksling, utilstrækkelig eller mangelfuld strømforsyning, telekommunikation, inkl. netværkskommunikation, oprør og revolte eller andre sammenlignelige omstændigheder eller uventede statslige handlinger. 

4. Personlige oplysninger

4.1 Behandling af personlige oplysninger

Dokumenter, som sendes til TTG med henblik på behandling, kan indeholde personlige oplysninger. I det omfang, hvor TTG behandler personlige oplysninger i kundens ordre, skal dette ske på grundlag af betingelserne i EU's generelle forordning om databeskyttelse (GDPR).

Som dataansvarlig bærer kunden ansvaret for at indhente samtykke fra datasubjekter, som er nævnt i de dokumenter, som sendes til TTG med henblik på behandling, eller for at sikre, at der er et andet retsgrundlag for behandlingen.

4.2 Anonymisering

Ved behandlingen af dokumenter (f.eks. oversættelse) kan det forekomme, at TTG – alt efter typen af krav til sprog i hjemlandet – skal videregive dokumenterne til en kunde i et tredjeland, hvor der ikke er vedtaget en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet (med hensyn til databeskyttelsesniveauet).

For at kunne gennemføre behandlingen med hensyn til den sproglige tjenesteydelse ved et dokument (f.eks. at oversætte indholdet) skal dokumentet foreligge som klartekst og kan som sådan kun krypteres under videregivelsen.

Derfor skal kunden, før dokumenter, som indeholder personlige oplysninger, fremsendes til TTG, påtage sig ansvaret for at anonymisere de personlige oplysninger i sådanne dokumenter eller på anden vis sikre, at de personlige oplysninger ikke længere kan knyttes til et specifikt datasubjekt. Dette er særligt vigtigt, hvis dokumenterne skal oversættes til sproget i et tredjeland, hvor der ikke er vedtaget en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet, eller på anden vis behandles af en modersmålstalende person i et sådant tredjeland, da den lokale lovgivning i dette land muligvis er i direkte modstrid med databeskyttelseslovgivningen i EU og/eller USA. 

Derudover kan TTG anvendes såkaldte CAT-tools, som lagrer indholdet af dokumenterne (inkl. de personlige oplysninger) i en Translation Memory, som oprettes særskilt for denne kunde. Hvis TTG ikke skal lagre de personlige oplysninger fra kundedokumenterne i Translation Memories eller andre databaser som en del af behandlingen, skal kunden anonymisere dokumenterne før fremsendelse til TTG. 

4.3 Lagring

TTG lagrer kundernes projektfilter på TTG's dataservere i 90 dage, hvorefter de slettes. Indholdet af Translation Memories lagres, så længe kunden ønsker dette.

4.4 Ejendomsret

De oplysninger, som lagres i Translation Memories og andre databaser, og som anvendes af TTG med henblik på behandling af kundedokumenterne, er kundens data, og TTG behandler dataene i henhold til kundens anvisninger. 

4.5 Sletning

Hvis der skal slettes personlige oplysninger fra Translation Memories og andre databaser, vil TTG enten slette hele Translation Memory'en og/eller databasen eller fakturere et gebyr for at filtrere data fra, hvis dette er muligt.

5. Gældende ret og værneting

Fortolkningen og anvendelsen af disse generelle forretningsbetingelser er underlagt schweizisk lovgivning.

Alle retstvister med hensyn til gyldighed, fortolkning eller anvendelse af disse generelle forretningsbetingelser skal afgøres ved den kantonale domstol i Sarnen, kantonen Obwalden, Schweiz.

Disse virksomheder har tillid til vores kvalitet!

<
>